รายชื่อตาหลวงทั้ง 17 องค์

รายชื่อตาหลวงทั้ง 17 องค์

รายชื่อตาหลวง  ที่เป็นประธาน 4 องค์ เป็นต้นเชือก ฝ่ายผู้ชาย

1 เทวดาพระม่วง 2 ญาคางเหล็ก 3 หลวงสุรินทร์ 4 หลวงสุวรรณ

รายชื่อตาหลวง 13 องค์ เป็นต้นเชือก ฝ่ายหญิง

1 ญาม่วงทอง 2 ญาโถมน้ำ 3 ญาลุยไฟ 4 เทพสิงหร 5 หลวงอินทร์ 6 หลวงจันทร์ 7 ขุนพราน 8 ญาพราน 9 พรานบุญ 10 แม่นุ้ย 11 แม่เภา 12 แม่แขนอ่อน 13 แม่ใจไว