Family Tree

Family Tree

คุณปู่เฟื่อง ศิริเสถียร น้องชายคนที่หก

                     

20160306_183539
คุณปู่นุ่ม ศิริเสถียร พี่ชายคนโต
20140219_163438
คุณปู่หั้ว ศิริเสถียร น้องชายคนที่สาม

                                     คุณพ่อเฟื่อง ศิริเสถียร

                                    ชาตะ 2448  มรณะ 2536

ประวัติต้นตระกูลศิริเสถียร ซึ่งคุณพ่อเฟื่องได้เล่าให้ลูกๆฟังและได้บันทึกเอาไว้ ต่อมาได้ได้พิมพ์แจกในงาน ฌาปนกิจศพของคุณพ่อเฟื่องดังต่อไปนี้

ประวัติต้นตระกูล

คุณพ่อเฟื่อง ศิริเสถียร

เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ปีมะเส็ง เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2448 อายุ 88 ปี เป็นบุตรคนที่ 6 ของนายหนูสงค์กับนางหนู เกิดที่บ้านเทพยา หมู่ที่ 3 ต. ป่าขาด อ. สิงหนคร จ. สงขลา คุนพ่อเฟื่องได้เล่าให้ลูกๆได้ฟังว่า คุณพ่อมีคุณทวดต้นตระกูลศิริเสถียร 2 ท่าน คือ ทวดคงและทวดช็อง โดยทวดช็องเป็นพี่ชายของทวดคง และมีลำดับลูกหลานของทวดทั้ง 2 ท่าน ดังจะลำดับของแต่ละฝ่ายดังนี้

ฝ่ายทวดคงของคุณพ่อเฟื่อง

บุตรของทวดคงมีจำนวน 3 ท่านคือ

 1. นางเมือง มีสามีชื่อ นายคลิ้ง
 2. นายสงค์ มีภรรยาชื่อ นางหนู
 3. นางทองนุ่น มีสามีชื่อ นายจุเส้ง

บุตรของนางเมืองกับนายคิ้ง มีจำนวน 7 คน โดยใช้นามสกุลคลิ้งเมือง คือ

 1. นางหนู มีสามีชื่อ นายแจ้ง
 2. นางปล้อง มีสามีชื่อ นายเลื่อน           นามสกุล  บุญส่ง
 3. นางนิ่ม มีสามีชื่อ นายแช่ม            นามสกุล  ยิ้มแย้ม
 4. นางปิ้ม มีสามีชื่อ นายยกเหี้ยง
 5. นางป้วน มีสามีชื่อ นายถัด
 6. นางเปี้ยน มีสามีชื่อ นายวัดเลี่ยน
 7. นายหลง มีภรรยาชื่อ นางเฮี้ยน           คลิ้งเมือง

บุตรของนางหนูกับนายแจ้งมีจำนวน 3 คน คือ

 1. นางเลี่ยนห้อง มีสามีชื่อ นายเช่งลั่น
 2. นางเลี่ยนเห้ง
 3. นางเลี่ยนฮั้ว

บุตรของนางปล้องกับนายเลื่อนนามสกุล  บุญส่ง มีจำนวน 2 คน คือ

 1. นายเลี่ยน มีภรรยาชื่อนางแหม นามสกุล           บุญส่ง
 2. นายเคว็ด มีภรรยาชื่อ นางสุ้น  นามสกุล           บุญส่ง

บุตรของนางนิ่มกับนายแช่ม นามสกุล ยิ้มแย้ม  มีจำนวน 4 คน คือ

 1. นางแช่มเนี่ยว นามสกุล ยิ้มแย้ม
 2. นางช้อย นามสกุล   ยิ้มแย้ม
 3. นายเชี้ยม (บรรพชา) ยิ้มแย้ม
 4. นายศรีนิล นามสกุล ยิ้มแย้ม

บุตรนางปิ้มกับนายยกเหี้ยง มีบุตรจำนวน 5 คน คือ

 1. นายเปี้ยม มีภรรยาชื่อ นางผ้อง
 2. นายเตี้ยน
 3. นางถิ้น
 4. นายขิ้น (ครูขิ้น)
 5. นางขั้น

บุตรนางป้วนกับนายถัดมีจำนวน 7 คน คือ

 1. นางเปี้ยม
 2. นางป้วม
 3. นางเอี้ยม
 4. นายเอื้อน
 5. พระเอื้อม
 6. นางหนูอ้ำ
 7. นางอ้วม หรือพลอย

บุตรของนางเปี้ยนกับนายวัดเลี่ยนมีจำนวน 1 คน คือ

 1. นางชุบหิ้น

บุตรของนายหลงกับนางเฮี้ยน คลิ้งเมือง มีจำนวน 5 คน คือ

 1. นางเฉี้ยว
 2. นายติ้น
 3. นางพริ้ม
 4. นางลั่นเหี้ยง
 5. นายจิตร

บุตรของนายหนูสงค์กับนางหนู  ศิริเสถียร  มีจำนวน 7 คน คือ

 1. นายนุ่ม มีภรรยาชื่อ นางปิ้ม  ศิริเสถียร
 2. นางนวล มีสามีชื่อ นายแสง
 3. นายฮั่ว มีภรรยาชื่อ นางเลี่ยน           ศิริเสถียร
 4. นางศรีมาก มีสามีชื่อ นายผอม
 5. นายเคลื่อน มีภรรยาชื่อ นางอิ้น              ศิริเสถียร
 6. นายเฟื่อง มีภรรยาชื่อ นางกิ้มเลี่ยน       ศิริเสถียร
 7. นางเหี้ยง มีสามีชื่อ นายเลื่อน           ปฏิสุวรรณ

บุตรของนายนุ่มกับนางปิ้ม  ศิริเสถียร  มีจำนวน 5 คน คือ

 1. นางกิ้ม มีสามีชื่อ นายขำ              สุวรรณวงศ์
 2. นายนาม มีภรรยาชื่อ นางกอบกุล        ศิริเสถียร
 3. นายน้อม มีภรรยาชื่อ นางชะเอม         ศิริเสถียร
 4. นางละไม(เตี้ยว) มีสามีชื่อ นายชัย
 5. นางอารีย์ ศิริเสถียร

บุตรของนางนวลกับนายแสง มีจำนวน 2 คน คือ

 1. นางสุขเหนี่ยว มีสามีชื่อ นายท่ำ              นิลเพชร
 2. นางเบ่งเหี้ยว มีสามีชื่อ นายเพื่อม          ขัคขโร

บุตรของนายฮั่วกับนางเลี่ยน         ศิริเสถียร  มีจำนวน 12 คน คือ

 1. นางห้วย มีสามีชื่อ นายเซี่ยน           สุวรรณโณ
 2. นายห้วนเลี่ยน มีภรรยาชื่อ นางลิ่ม และนางสายสมร  ศิริเสถียร
 3. นายพิทักษ์(เห้งลั่น) มีภรรยาชื่อ นางเกสร            ศิริเสถียร
 4. นางเพ็ญ มีสามีชื่อ นายช่อ
 5. นางถิ้น มีสามีชื่อ นายเถี้ยน           กัลยศิริ
 6. ร.ต.ต. สุชีพ มีภรรยาชื่อ นางสุจินต์และนางวิไล    ศิริเสถียร

7.นางเช่งขิ้น      มีสามีชื่อ            นายสมบูรณ์       ไชยวรณ์

 1. พ.ท. เจริญ มีภรรยาชื่อ นางสมพรและ    ศิริเสถียร
 2. นายจรูญ มีภรรยาชื่อฯลฯ ศิริเสถียร
 3. ด.ต.อ. จรัส มีภรรยาชื่อ นางวีนา             ศิริเสถียร
 4. นายสุธรรม มีภรรยาชื่อ นางนิ่มนวล        ศิริเสถียร
 5. นางสุจิตร มีสามีชื่อ จ่าสุวรรณ          ปิลวาท

บุตรของนางศรีมากกับนายผอมมีจำนวน 1 คน คือ

 1. นางเถกเลี่ยน มีสามีชื่อ นายฉ้วน  ปัจฉิมศิริ

บุตรของนายเคลื่อนกับนางอิ้น      ศิริเสถียร            มีจำนวน 2 คน คือ

 1. นางจำเริญ มีสามีชื่อ นายไพศาล(เคลื่อน)  พิบูลสรศักดิ์
 2. น.ส. มณี ศิริเสถียร

บุตรของนายเฟื่องกับนางกิ้มเลี่ยน             ศิริเสถียร            มีจำนวน 6 คน คือ

 1. นายพ่วง มีภรรยาชื่อ นางเห้ง             ศิริเสถียร
 2. นายจิตร ศิริเสถียร (เสียชีวิต)
 3. นายปุ่น มีภรรยาชื่อ นางข้ำ               ศิริเสถียร
 4. นายแปลก มีภรรยาชื่อ นางทัศนีย์          ศิริเสถียร
 5. นางคิม มีสามีชื่อ นายเชือน           สุขใส
 6. นางมัสยา มีสามีชื่อ นายมานพ         โพธา

บุตรของนางเหี้ยงกับนายเลื่อน      ปฏิสุวรรณ         มีจำนวน 3 คน

 1. นายทิ่น มีภรรยาชื่อ นางมะลิ            ปฏิสุวรรณ
 2. นายเผี้ยน มีภรรยาชื่อ นางนงเยาว์        ปฏิสุวรรณ
 3. นางถ้อง มีสามีชื่อ นายเหื้อง

บุตรของนางทองนุ่นกับนายจูเส้ง               มีจำนวน 2 คน คือ

 1. นายเผี้ยน มีภรรยาชื่อ นางเลื่อน           คงชรัตน์
 2. นางบั่น มีสามีชื่อ นายเห้ง             เมตตามะตะกุล

บุตรนายเผี้ยนกับนางเลี่ยน           คงชรัตน์            มีจำนวน 2 คน คือ

 1. นายผัน(แง้ว) มีภรรยาชื่อ นางเพ็ก             คงชรัตน์
 2. นายชู คงชรัตน์

บุตรนางบั่นกับนายเห้ง     เมตตามะตะกุล              มีจำนวน 5 คน คือ

 1. นายเบ้ง มีภรรยาชื่อ นางจื้อ              เมตตามะตะกุล
 2. นายฮ่วน มีภรรยาชื่อ เมตตามะตะกุล
 3. นายแดง เมตตามะตะกุล
 4. นายเล็ก เมตตามะตะกุล

นายตุ๊                เมตตามะตะกุล

ต่อไปเป็นบุตรของฝ่ายทวดช็องของคุณพ่อเฟื่อง            ศิริเสถียร            มีจำนวน 4 คน คือ

 1. นางหวาน 2. นายกลับ 3. นางลับ          4. นายศรีรักษ์

บุตรของนางหวานมีจำนวน 6 คน คือ

 1. นายศรีปาน 2. นายทองนวล 3. นายหนูแก้ว    4. นางหมาแดง  5. นายขำ    6. นางหมาดำ

บุตรของนายกลับมีจำนวน 3 คน คือ

 1. นายแคล้ว 2. นายหลัง 3. นายทิม

บุตรของนางลับมีจำนวน 2 คน คือ

 1. นายหังโหน่ง 2. นางพุ่ม

 

บุตรของนายศรีรักษ์มีจำนวน 2 คน คือ

 1. นายศรีรอด 2. นายศรีราช

บุตรของนายทองนวลมีจำนวล 6 คน คือ

 1. นายสุขุม 2. นางชะอ้อน 3. นางชะเอื้อน   4. นายเหยื้อม     5. นางบุบผา   6. นายพนม

บุตรของนางหมาแดงมีจำนวน 2 คน คือ

 1. นางซุ่นเนี่ยว มีสามีชื่อ         นายเลื่อน
 2. นางห้วย มีสามีชื่อ นายแสง

บุตรของนายขำกับนางลั่นมีจำนวน 2 คน คือ

 1. นางบุญมี 2. นายชลิต

บุตรของนางหมาดำมีจำนวน 2 คน คือ

 1. นางกิ้มหิ้น 2. นายเถี้ยน

คุณพ่อเฟื่องและคุณแม่กิ้มเลี่ยน   ศิริเสถียร  มีหลานๆจากลูกทั้ง 6 คน ดังนี้

บุตรของนายพ่วงกับนางเห้ง         ศิริเสถียร            มีจำนวน 8 คน คือ

 1. นางสุภาพ มีสามีชื่อ นายไพโรจน์       กล่อมสมร
 2. นางสมภรณ์ มีสามีชื่อ นายพัน             นุนร่ม
 3. นางประไพ มีสามีชื่อ นายสมมาศ       ทองสีคลี่
 4. นายนัฐพล ศิริเสถียร
 5. จ.ท. สุนทร ศิริเสถียร
 6. นายพงศกร ศิริเสถียร
 7. น.ส. ปรมาภรณ์ ศิริเสถียร
 8. นายวิศิษฐ์ ศิริเสถียร

บุตรของนายปุ่นกับนางข้ำ            ศิริเสถียร            มีจำนวน 5 คน คือ

 1. น.ส. นัฏฐาทิพย์ ศิริเสถียร
 2. นายวัชรินทร์ ศิริเสถียร
 3. นายวิชัย ศิริเสถียร
 4. น.ส. ไพจิตร ศิริเสถียร
 5. ด.ช. ดำ ศิริเสถียร

บุตรของนายแปลกกับนางทัศนีย์               ศิริเสถียร            มีจำนวน 4 คน คือ

 1. ด.ช. จอม ศิริเสถียร
 2. ด.ช. เรวัต(จ๊อด) ศิริเสถียร
 3. ด.ญ. เรวดี(เจ) ศิริเสถียร
 4. ด.ญ. วีนา(จิ๊บ) ศิริเสถียร

บุตรของนางคิมกับนายเชือน         สุขใส    มีจำนวน 2 คน คือ

 1. ด.ช. สิทธิโชค สุขใส
 2. ด.ช. เชาวลิต สุขใส

บุตรของนางมัสยากับนายมานพ   โพธา     มีจำนวน 2 คน คือ

 1. นายธนพล(โจ) โพธา
 2. น.ส. ปิยะพร(จุ๋ม) โพธา

 

ต่อจากไปนี้ลูกหลานทุกคนช่วยส่งรายชื่อสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ปรากฏชื่อในที่นี้และมีเพิ่มเติมขึ้นภายหลัง ช่วยส่งมายัง [email protected]  ผมจะได้ Update ต่อไปเรื่อยๆ

แปลก ศิริเสถียร

Sydney, Australia

24 สิงหาคม 2553

 

Very appreciated for your information about our family from begin.
Let’s I update our family as belows ;
ลูก ๆ ของ ร.ต.ต.ชีพ ศิริเสถียร กับแม่สุจินต์
1. นางกอบกุล เพ็งสวัสดิ์ (ตึ๋ง)
2.จ.ส.ต.อขุธรณ์ ศิริเสถียร (ตุ๋ย) ถึงแก่กรรม
3. นางธาราทิพย์  ชุมนวล (ตุ้ม)
4. นายธวัชชัย  ศิริเสถียร (ติ่ง)
5. นางศิริพร  ฆังคะ (เอี้ยง)
6. นายสมเดช  ศิริเสถียร (อู๊ด)
7. นายนรชาย  ศิริเสถียร (ชาย)
8. นางสาวบุษกร  ศิริเสถียร (บุษ)

คิดถึงลุงแปลกมากค่ะ
บุษ

 

ลูกพ่อจรูญ ศิริเสถียร

 1. นายภูษิต ศิริเสถียร(จอม) ลูกแม่เสงี่ยม
 2. นายภูศักดิ์ ศิริเสถียร(หมู) ลูกแม่เสงี่ยม
 3. คนางค์ ศิริเสถียร(วอร์ม) ลูกแม่วิไลย์
 4. วรางค์ ลูกแม่วิไลย์

 

สวัสดีครับคุณปู่แปลก,

 

ผมขออัฟเดท รายชื่อครอบครัวของผมครับ..

ผม(นาย ธนวัฒน์ ศิริเสถียร, ตั้ม) เป็นหลานขอคุณปูพิทักษ์ ศิริเสถียร ผมเป็นลูกของคุณพ่อพงษ์ศักดิ์ ศิริเสถียร และคุณแม่อาภรณ์ ศิริเสถียร, ผมมีน้องสาวชื่อนางเหมือนใจ ศิริเสถียร…รายชื่อครอบครัวของผมมีดังต่อไปนี้ครับ..

1.นาย ธนวัฒน์ ศิริเสถียร (ตั้ม)

2.นาง พลยา ศิริเสถียร (Pink)

3.ดช. ธีรพัฒน์ ศิริเสถียร (Ocean)

 

ผมดีใจมากครับที่ได้มีการรวบรวมรายชื่อญาติพี่น้องของเรา…นับได้ว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากครับ..